Statut klubu zastupitelů ČSSD v zastupitelstvu statutárního města Karviná

 

Čl. 1 - Ustavení klubu

 

 1. Klub zastupitelů za Českou stranu sociálně demokratickou (dále jen klub) v zastupitelstvu statutárního města Karviná je tvořen zvolenými členy zastupitelstva za volební subjekt ČSSD. Mandát členství v klubu je stejný jako mandát člena Zastupitelstva statutárního města a končí uplynutím volebního období, nebo rezignací člena zastupitelstva v průběhu volebního období.
 2. Členy klubu mohou být i nečlenové ČSSD, kteří projeví zájem o členství v průběhu volebního období a byli do zastupitelstva statutárního města zvoleni za jiný volební subjekt. K přijetí těchto členů je nutný souhlas nejméně 2/3 členů klubu a kladné stanovisko městského výkonného výboru ČSSD.
 3. Oznámení o ustanovení klubu je učiněno veřejným způsobem na nejbližším zasedání zastupitelstva statutárního města. Městský výkonný výbor svým usnesením potvrdí vznik klubu.

 

Čl. 2 - Organizační struktura klubu

 

 1. Ustavující zasedání klubu svolává předseda městského výkonného výboru ČSSD.
 2. Na ustavujícím zasedání klubu je zvolen předseda a místopředseda klubu. Jejich funkční období je 12 měsíců.
 3. Volby jsou tajné. Jejich průběh řídí předseda městské organizace ČSSD, dle předem schváleného volebního řádu, který byl projednán a schválen městským výkonným výborem. Kandidovat do funkcí předsedy a místopředsedy klubu mohou všichni členové klubu vyjma těch, kteří kandidují, nebo byli zvoleni na místa uvolněných funkcionářů statutárního města.
 4. Předseda a místopředseda zastupují klub při jednání s kluby zastupitelů ostatních zvolených subjektů do MZ.
 5. Členové klubu mohou tvořit pracovní skupiny, které vyvíjejí průběžně aktivity v jednotlivých oblastech činností, jež se bezprostředně dotýkají rozhodování Zastupitelstva statutárního města Karviná. O počtu a zaměření pracovní skupiny rozhoduje klub.
 6. Jednání klubu zastupitelů za ČSSD se zúčastňuje předseda MO ČSSD Karviná.

 

Čl. 3 - Náplň činnosti klubu

 

 1. Základním úkolem klubu je koordinace činnosti členů zastupitelstva, zvolených za volební stranu ČSSD, realizace volebního programu ČSSD, přenos informací mezi jednotlivými členy, poslanci, senátory a orgány ČSSD.
 2. Klub se vyjadřuje k návrhu městského výkonného výboru na obsazení uvolněných funkcí v Zastupitelstvu statutárního města Karviné.
 3. Klub se vyjadřuje k návrhu spolupráce s jinými politickému subjekty v Zastupitelstvu statutárního města.
 4. Klub se vyjadřuje k návrhu zastoupení klubu, či politické strany (ČSSD) v orgánech zřízených, či založených společností statutárním městem Karviná, v orgánech obchodních společností, ve kterých má statutární město Karviná účast nebo v orgánech sdružení, do kterých statutární město Karviná usnesením Zastupitelstva statutární města vstupuje.
 5. Městský výkonný výbor předkládá klubu návrhy na zastoupení klubu či politické strany v poradních orgánech Rady statutárního města (komisích).
 6. Klub předkládá návrh městskému výkonnému výboru na obsazení či odvolání z funkcí členů Rady města za ČSSD.
 7. Klub rozpracovává záměry (volební program) městského výkonného výboru do postupných kroků přípravy a realizací koncepcí komunální politiky.
 8. Klub projednává stanoviska k jednotlivých programovým bodům zasedání MZ statutárního města, určuje odpovědného člena klubu za písemné zpracování a přednesení společného stanoviska. Písemná zpráva se uchovává na sekretariátu MO ČSSD.
 9. Klub se pravidelně seznamuje s výsledky práce Rady statutárního města, připravuje programové body navržené členy klubu k zasedání tohoto orgánu.
 10. Klub vyhodnocuje činnost poradních orgánů (komisí) Rady statutárního města, zvláště pak aktivitu členů těchto orgánů za klub ČSSD či politickou stranu. Doporučuje městskému výkonnému výboru ČSSD personální změny těch členů, kteří v těchto orgánech nepracují.
 11. Nečleny klubu, kteří zastupují ČSSD v poradních orgánech (komisích) Rady statutárního města zve klub na svá zasedání , kde je činnost poradního orgánu projednávána.

 

Čl. 4 - Práva a povinnosti členů klubu

 

 1. Člen klubu má právo:

   

 2. přednést na zasedání klubu jakýkoliv návrh na doplnění programu zasedání, aniž by muselo být hlasováno o jeho zařazení,
 3. zúčastnit se kterékoliv rozpravy k bodům programu, na klubu projednávaných,
 4. obracet se na předsedu klubu s žádosti o svolání mimořádného zasedání klubu nejméně 5 dnů před vlastním konáním zasedání, tuto žádost musí prokazatelně podpořit 3 další členové klubu,
 5. činit dotazy, podněty a připomínky na uvolněné funkcionáře statutárního města, zvolené za ČSSD a členy Rady statutárního města, rovněž zvolené za ČSSD jak na zasedání klubu, tak i mimo něj s tím, že se stanovisky je následně seznámen celý klub na nejbližším zasedání,
 6. být volen (mimo uvolněné funkcionáře) na místo předsedy, či místopředsedy klubu,
 7. přednášet společná stanoviska klubu na zasedání MZ statutárního města (popřípadě Rady statutárního města),
 8. reprezentovat klub na akcích, na které je klubem vyslán.

   

 9. Člen klubu je povinen:

   

 10. zúčastnit se všech zasedání klubu a to jak v plánovaných, tak i mimořádných termínech,
 11. zúčastnit se všech akcí, na kterých je klubem vyslán, aby jej reprezentoval,
 12. plnit všechny závěry, vázající se k jeho osobě a směřující k důsledné přípravě zasedání MZ (analýzy, stanoviska, vystoupení)
 13. plnit i jiné úkoly a závěry klubu, směřující k naplnění volebního programu ČSSD, přijatého jak komunální, krajské tak i celostátní úrovni,
 14. zúčastňovat se všech zasedání MZ v Karviné, aktivně vystupovat na těchto zasedáních s cílem jednotné podpory společného postupu klubu včetně podpory hlasováním, na kterém se klub dohodl a být řádně připraven,
 15. člen klubu je povinen zúčastnit se všech hlasování, které probíhá na jednání MZ v Karviné a setrvat na jednání zastupitelstva až do konce jednání,
 16. ve svém jednání a hlasování se podřídit většinovému stanovisku klubu,
 17. prosazovat v Radě statutárního města program ČSSD, stanoviska klubu i městského výkonného výboru ČSSD (týká se členů klubu, kteří jsou členy Rady statutárního města),
 18. vyzvednout si zápis ze zasedání klubu na určeném místě,
 19. aktivně pracovat v poradních orgánech (komisích) Rady statutárního města, informovat o činnosti těchto orgánů členy klubu,
 20. případnou neúčast na jednání klubu oznámit předem: předsedovi klubu , místopředsedovi klubu nebo předsedovi MO ČSSD.

 

Čl. 5 - Termíny zasedání klubu

 

 1. Zasedání klubu se konají minimálně jednou měsíčně, zpravidla týden před zasedáním MZ.
 2. Plán zasedání klubu se zpracovává dle plánu práce Rady statutárního města a Zastupitelstva statutárního města zpravidla na 6 měsíců kalendářního roku.
 3. Mimořádná zasedání klubu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda klubu a to nejpozději 5 dnů před termínem s naplněním podmínky dle článku 4, odstavec 1 písmeno c) tohoto statutu.
 4. Místo konání klubu je dohodnuto v závěru zasedání klubu pro klub příští, není-li určeno jinak.
 5. Administrativní záležitosti, spojené se zasedáním klubu zajišťuje předseda (místopředseda klubu).
 6. Zasedání klubu členů Rady statutárního města za ČSSD se zúčastňuje předseda klubu zastupitelů a předseda MO ČSSD. Předseda MO má právo předkládat návrhy schválené VMO doporučení klubu k otázkám plnění volebního programu ČSSD.
 7. Členové klubu se zavazují, že v průběhu funkčního období nevystoupí z klubu a nepřestoupí do jiné politické strany nebo klubu.

 

Čl. 6 - Průběh zasedání klubu

 

 1. Klub se schází v termínech a místě, předem dohodnutém (mimo mimořádná zasedání).
 2. Zasedání klubu řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a dále zvolený další člen.
 3. Zasedání je zahájeno, je-li přítomna nadpoloviční většina členů klubu. V případě nižšího počtu účastněných členů je zasedání zahájeno s tím, že není možno přijímat společná stanoviska klubu.
 4. V úvodu zasedání předkládá řídící zasedání návrh programu, který je možno doplnit o jakékoliv návrhy členů klubu.
 5. O návrhu programu se nehlasuje.
 6. Stanoviska a závěry ze zasedání klubu tvoří nedílnou součást zápisu ze zasedání, který je pořizován určeným členem klubu a to nejpozději do 3 dnů po zasedání klubu. Podklady mohou být zpracovány pomoci zvukové nahrávky z jednání klubu.
 7. Zasedání klubu se mohou kdykoliv zúčastnit členové městského výkonného výboru, kteří o účast projeví zájem s hlasem poradním.
 8. Poslanci, nebo senátoři se mohou zúčastnit jednání klubu s hlasem poradním, nejsou-li řádnými členy klubu.
 9. Z jednání klubu se pořizuje prezentační listina a zápis, tyto dokumenty se ukládají na sekretariátu MO ČSSD Karviná.

 

Čl. 7 - Vztahy k orgánům a klubům ČSSD

 

 1. Klub je odpovědný za svou činnost Členské schůzi v době mimo jednání ČS výboru MO ČSSD. Předseda nebo místopředseda klubu jsou přizváni (pokud nejsou členy) na schůzi městského výkonného výboru k bodům, kde je projednávána činnost klubu, nebo k bodu, které mají souvislost s činností samosprávných orgánů.

 

Čl. 8 - Závěrečná ustanovení

 

 1. Statut klubu byl schválen na zasedání klubu dne 19. 2. 1999
Share